top of page
01_ENERJI_PERFORMANS_SOZLESMESI_01.jpg

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ (EPS)

İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan ülkeler, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ve benzeri sürdürülebilir projeler ile Paris Anlaşması’nda yer alan sera gazı emisyon azaltım hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

Belirlenen hedeflere ulaşmanın en önemli yolu binaların ve endüstriyel tesislerin enerji verimliliklerinin arttırılmasıdır. Enerji verimliliği alanında çalışmalara nispeten daha erken başlayan birçok ülkede binaların ve endüstriyel tesislerin enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılacak iyileştirmeler için Enerji Hizmet Şirketi (ESCO) ile işveren arasında finansman kolaylığı sağlayan, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) iş modeli geliştirilmiştir. EPS iş modelindeki sözleşmeler bugün itibarıyla birçok ülkede artık yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde de enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 2007 yılında Enerji Verimliliği (ENVER) Kanunu yürürlüğe girmiş, bu tarihten itibaren alt mevzuat çalışmalarına hız verilmiştir. Ulusal enerji verimliliği strateji belgesi ve eylem planı gibi resmi dokümanlarda enerji verimliliği konusunda somut yol haritası belirlenmiştir.

“Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin (EPS) Uygulanmasına Dair Tebliğ” 15 Nisan 2021 tarihinde yürülüğe girmiştir. İlgili mevzuata göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri (EPS) yapabilecek ve onbeş yılı aşmayan yüklenmeye girişebilmektedirler. Kamuda EPS uygulamaları yetki belgesi verilmiş sertifikalı Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından gerçekleştirebilmektedir.

ESCO’lar bütün dünyada EPS modelinde enerji verimliliği yatırımlarının geçekleşmesinde en önemli role sahiptir. ESCO, bir işletme tarafından tanımlanan ve çeşitli sınırlar içerebilen, enerji kullanımları ve ilgili faaliyetleri (tesisler; teçhizatlar, sistemler, prosesler) kapsayan detaylı bir enerji etüdü yürütür ve enerji verimliliği için iyileştirmeleri belirler.

Enerji performans sözleşmesi (EPS), bir işletmede yapılan enerji verimliliği etütleri neticesinde tespit edilen tasarruf potansiyeli üzerine kurgulanan, karşılıklı kazan-kazan prensibine göre yapılandırılmış bir teknik-finansman iş modelidir. BESENVE Enerji, işletme içerisinde yapmış olduğu çalışma sonrasında enerji tasarruf potansiyelini tespit etmektedir. İşletmenin niyet beyanıyla birlikte uygun finansman modeliyle, odaklanılan sistemler modernize edilmektedir. Yatırım maliyetleri sağlanması taahhüt edilen enerji tasarrufuyla ödenmektedir. Bu süreçte ESCO rolünü üstlenen BESENVE Enerji, tasarrufu garanti etmekte ve enerji performansıyla ilgili tüm riskleri üstlenmektedir.

Finansman ESCO tarafından direkt sağlanabildiği gibi üçüncü taraflar veya doğrudan işletme tarafından da sağlanabilmektedir. BESENVE Enerji, bu süreçte enerji etüdünden tasarıma, finansmandan uygulamaya, testlerden işletmeye almaya kadar tüm hizmetleri sağlamaktadır.

Garantili, paylaşımlı ve yatırımsız sözleşme türlerimizden sizin için uygun olan iş modeli ve çözüm önerilerimizi tespit edebilmemiz için bizlerle temasa geçebilirsiniz.

bottom of page