top of page
06_ENERJI_YONETIMI_01.jpg

ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji Yönetimi, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkinliğin arttırılması gibi hedefleri olan ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir. Endüstriyel işletmelerde, Ticari ve Kamu Hizmet Binalarında, Organize Sanayi Bölgelerinde, Elektrik Üretim Tesislerinde enerji yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesinden ise enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip Enerji Yöneticileri sorumludur.

Bir işletmede enerjinin akılcı ve etkin kullanımı ile enerji tüketimini en aza indirmek ve kârı maksimize etmek suretiyle işletmenin rekabetçi konumunu güçlendirmek enerji yönetiminin hedefidir. Enerji politikası ve hedeflerini ve bu hedefleri geçekleştirmek için gerekli işlem ve yöntemleri ortaya koyan, birbiri ile ilişki ve birbirini etkileyen bir dizi elementten oluşan sistemdir. Enerji Yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten ve çevresel koşullardan taviz vermeden, üretim miktarını azaltmadan, enerjinin daha verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Enerji Yönetimi çerçevesinde enerji optimizasyonu yapılırken üretim süreci de gözden geçirilmek zorundadır. Böylece ürün kalitesini ve miktarını da arttırmak üzere olanaklar ve üretim kayıplarının nedeni de ortaya çıkarılabilir. Yakından izlenen sistemlerdeki her türlü kaybın yeri ve miktarı kolayca tespit edilebilir ve önlem alınarak maliyetlerin düşmesi sağlanabilir. Sadece enerji konusunda değil, insan gücünün kullanımı, atık hammaddede azalma ve iyileştirilmiş ürün, enerji yönetiminin tetiklediği diğer yararlardır ve maliyetlerin düşürülmesinde etkindir.

Sistemlerin incelenmesi ve enerji stratejisinin geliştirilmesi, ucuz, güvenilir ve temiz enerji imkânlarının ortay çıkarılmasını sağlar. Ulusal ve uluslararası rakiplerle ürün bazındaki karşılaştırmalarla iyileştirme imkânları ve hedefleri belirlenebilmektedir. 

Enerji yönetimi sistemi çerçevesinde koruyucu bakım onarım çalışmaları ile donanım performansı yükselirken tesis ömrü de uzayacaktır. İzleme ve koruyucu bakım onarım çalışmaları ile bakım giderlerinde de azalma sağlanacaktır. Enerji yönetimi konusundaki strateji çerçevesindeki alternatif enerji senaryoları ile tesisin herhangi bir enerji kesintisi veya enerji fiyatlarındaki artışa hazırlıklı olması sağlanacaktır.


Enerji Yöneticileri, çapraz bölümleri birbirine bağlayabilmeli, satın alma, finans, pazarlama, tasarım ve diğer sektöre özel gruplar dâhil olmak üzere farklı bölümleri enerji verimliliği konusuna ortak çalışmalar yapmaya özendirmeli, programlar oluşturmalıdır.

Enerji yönetimi sadece üretim, bakım, kalite gibi bir departmanla sınırlı olmadığından, tüm bölümlerin desteği programın başarısı için çok önemlidir. Üst yönetimin desteğinin güvence altına alınması, bir enerji yöneticisinin başarısı için çok önemli olan bir başka önemli faktörüdür. Sürdürülebilir ve etkili bir enerji yönetimi programı, üst yönetimin onayını gerektirir. Yukarıdan aşağıya destek olmadan, enerji yönetimi yetersiz kalacaktır.

 

Enerji Yöneticileri yalnızca enerji tüketim verilerine odaklanmış olsa da, artık su ve karbon emisyonları gibi diğer kaynakları da takip etmelidir.

Enerji yönetimi statik değildir, kuruluşların karşı karşıya kalacağı zorlukları ve talepleri karşılaması gereken devam eden bir süreçtir. Projelerin sürekli desteklenmesini ve başarısını sağlamak için Anahtar Performans Göstergelerini kullanarak ilerlemeyi değerlendirmek ve değiştirmek için önemli enerji kullanıcıları ile işbirliği halinde çalışmalıdır.

Enerji Yöneticileri işletmenin üst yönetiminden müşterilerine kadar işbirliği içinde çalışmalı, enerji verimliliği fırsatları araştırmak, portföy genelinde tüketimi azaltmak ve temel performans göstergelerini belirlemek için özel ve uygulanabilir öneriler sunmalıdır.

Enerji Yöneticileri sermaye yoğun enerji programlarına liderlik edebilmeli, yürütme toplantıları, paydaş görüşmeleri ve veri analizi yoluyla projelerin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmalıdır. Bu yaklaşım, enerji projelerinin tanımlamasına ve önceliklendirmesine, örgütsel bir anlayış yaratılmasına ve programın başarısını desteklemek için diğer birimlerin katılımına ve kaynak aktarılmasına yardımcı olacaktır.


Enerji Yönetimi konusunda danışmanlık almak isterseniz, BESENVE Enerji, uzman kadrosu ile hizmetinizdedir.

bottom of page